Dokument bez tytułu
logoflagi
Należymy do
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
facebook    facebook    facebook   
          
Strona główna > www > emag.pl > miag2  
MIAG
miag valuesec.emag.pl http://ozepro.emag.pl/ http://www.infomat-e.pl/index.php
MIAG
9/2011

JAROSŁAW BRODNY

Wpływ sposobu obciążenia złącza ciernego na charakterystykę jego pracy

W artykule przedstawione zostały wyniki badań stanowiskowych złączy ciernych poddanych statycznemu i dynamicznemu osiowemu ściskaniu. Badania statyczne polegały na obciążeniu złącza ciernego siłą będącą wynikiem przemieszczania się ze stałą prędkością tłoka maszyny wytrzymałościowej. Skutkiem tego obciążenia było wystąpienie w złączu przerywanego ruchu zsuwającego się kształtownika oraz zmiany wartości siły przenoszonej przez złącze, co stanowi przykład dynamicznej odpowiedzi złącza obciążonego statycznie. W przypadku obciążenia dynamicznego jego źródłem była masa udarowa swobodnie spadająca z określonej wysokości na spoczywającą na złączu ciernym trawersę. W wyniku tego dochodziło w złączu do dynamicznej zmiany wartości przenoszonej siły oraz do wystąpienia dynamicznych zsuwów. W tym przypadku skutkiem dynamicznego wymuszenia działającego na złącze cierne była jego dynamiczna odpowiedź. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że sposób obciążenia złącza ciernego ma bardzo istotny wpływ na charakterystykę jego pracy.

ALOIS ADAMUS

Monitorowanie atmosfery zrobów ściany wydobywczej

Zatłaczanie azotu do zrobów stosowane jest od wielu lat w górnictwie światowym. Technologię tę zastosowano po raz pierwszy w kopalni Rozelay w zagłębiu Blanzy, Francja [1]. Stosuje się ją w czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (OKB – Ostrava-Karviná Coalbasin) – od wczesnych lat 80. Od 1993 roku działa w OKB rurociąg dostarczający azot na duże odległości w ilości 80 milionów m3 rocznie [2]. Niniejszy artykuł dotyczy wyników monitorowania procesu zatłaczania azotu do zrobów, które miało miejsce w OKB na głębokości 800 m pod powierzchnią. W ramach tych działań zmierzono stężenie tlenu na dwóch ścianach, do których zatłoczono azot. Stężenie tlenu mierzy się na podstawie próbek pobieranych w odległości, co 50 m pomiędzy punktami poboru próbek rozmieszczonymi w chodnikach z prądem świeżego powietrza doprowadzanego do zrobów jak i chodnikach zużytego powietrza odprowadzanego ze zrobów, przed i po zatłoczeniu azotu. Wyniki tego doświadczenia są przedstawione graficznie na schematach, które pokazują skuteczność inertyzacji w określonych warunkach.

DAVID BIGBY, KEITH MACANDREW, KEN HURT

Innowacje w zakresie monitorowania stabilności chodników kopalnianych przy zastosowaniu podwójnego (dwuwysokościowego), zdalnie odczytywanego elektronicznego czujnika ostrzegawczego „telltale”

Czujniki ostrzegawcze telltales wykorzystywane przy stosowaniu obudów kotwiowych są w chwili obecnej uznanym na rynku międzynarodowym środkiem wczesnego ostrzegania przed oberwaniem się stropu. Podwójne czujniki telltale umożliwiające natychmiastowy widoczny pomiar rozróżniający ruch górotworu powyżej i poniżej wysokości kotwienia są najpowszechniej występującą wersją. Podwójne czujniki telltale zostały po raz pierwszy opracowane przez British Coal na początku lat 90., kiedy wprowadzono obudowy kotwiowe, które zastąpiły tradycyjne stalowe obudowy łukowe, i kiedy sukces stosowania takich obudów w głębokich kopalniach węgla kamiennego szeroko przypisywano zastosowaniu tych urządzeń zabezpieczających. Od momentu wprowadzenia tego czujnika, opracowano i zastosowano na świecie wiele odmian i modyfikacji podstawowej jego wersji, dostosowując przyrząd do różnych warunków działalności górniczej. Przykładowo, potrójne czujniki telltale są powszechnie stosowane w czole chodnika, w miejscach, gdzie zabudowane są obudowy kotwiowe w połączeniu z dłuższymi ścięgnami. Wybór odpowiedniego poziomu zadziałania przy ruchu stropu jest czynnikiem decydującym dla zapewnienia bezpieczeństwa. Doświadczenie pokazuje, że systematyczna obsługa systemu ostrzegawczego telltale jest niezbędna dla zapewnienia podjęcia właściwych działań. Zwykle dokonuje się zabudowy dodatkowej obudowy, kiedy zadany poziom zadziałania urządzenia jest przekroczony. W Australii, przykładem jest stosowana metoda TARP. Innym wielkim osiągnięciem było wprowadzenie iskrobezpiecznego, zdalnie odczytywanego, podwójnego systemu telltale, który pozwala na podłączenie do 100 elektronicznych przyrządów telltale za pomocą dwużyłowego kabla i odczyt przy zastosowaniu przenośnego czytnika znajdującego się na końcu chodnika, lub za pomocą komputera PC znajdującego się na powierzchni kopalni poprzez kabel telefoniczny. W przypadku tej drugiej konfiguracji, uzyskuje się odczyt rzeczywistego stanu stropu w danej chwili przy jednoczesnym natychmiastowym wizualnym wskazaniu tego stanu przez urządzenie pod ziemią. Najnowszym rozwiązaniem jest czujnik telltale z automatycznym systemem ostrzegania. Urządzenie to ostrzega o zbliżającym się zawale w czasie wybierania filarowego poprzez dobrze widoczne, błyskające diody LED. Niniejszy artykuł opisuje te i inne rodzaje czujnika telltale, jak również przytacza przykłady ich zastosowania na świecie uwzględniając takie kraje jak Wielka Brytania, Indie oraz USA.

ZDZISŁAW KRZYSTANEK, KAROL ŚPIECHOWICZ

Badania źródeł emisji tlenku węgla w kopalniach węgla kamiennego

Przedstawiono wyniki pierwszych prac związanych z realizacją projektu fundacji Coal&Steel o nazwie MINFIREX, którego celem jest opracowanie metod i środków, których wdrożenie w systemach monitorowania przyczyni się do zmniejszenia ryzyka występowania i zmniejszenia skutków zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego. Przedmiotem pierwszego, realizowanego przez ITI EMAG etapu projektu było zebranie danych charakteryzujących przebiegi czasowe wywołane różnymi źródłami emisji tlenku węgla i przeprowadzenie prób ich opisu matematycznego. Przytoczono wykresy wybranych przebiegów czasowych uzyskanych z trzech kopalń węgla kamiennego przedstawiające sytuacje, w których dochodzi do wzrostu stężenia CO ponad wartości dopuszczalne. Omówiono przyjętą metodę modelowania przebiegów czasowych stężenia tlenku węgla, która w dalszych etapach projektu będzie wykorzystana do opracowania algorytmu identyfikacji źródeł emisji tlenku węgla w wyrobiskach kopalnianych.